Lerarenopleiding

Aandacht voor diversiteit

De beleidsverantwoordelijken hebben aandacht voor het omgaan met diversiteit als competentie bij alle lerarenopleiders en studenten.

 • Omgaan met diversiteit komt als doelstelling voor in referentiedocumenten van de instelling zoals de visie- en missietekst.
  --

  We nemen de visie met betrekking tot omgaan met diversiteit expliciet op in ons beleidsplan. We zetten een discussie op over wat deze uitgangspunten betekenen voor de opleidingspraktijk en hoe die in realiteit vorm krijgt.

  We bedden het diversiteitsbeleid in in andere beleidsdomeinen, o.a. in ons pedagogisch-didactisch beleid, personeelsbeleid, zorgbeleid,…

  We maken onze diversiteitsvisie bekend via de participatieorganen, alsook op hogeschoolniveau aan de beleidsverantwoordelijke diversiteit in functie van de uitwerking van een globaal diversiteitsplan.

  We maken onze visie en acties met betrekking tot  “omgaan met diversiteit” kenbaar aan de buitenwereld:

   • We plaatsen onze visietekst inzake omgaan met diversiteit op de website.
   • We bespreken onze visie ten aanzien van diversiteit op informatiedagen.
   • We nemen onze diversiteitsvisie en -acties op in onze brochures.
   • We informeren toekomstige studenten over onze visie en acties op informatiedagen.
   • De acties die we nemen in kader van omgaan met diversiteit worden besproken op onze website.
 • Het verband tussen de competentie ‘omgaan met diversiteit’ en het beroepsprofiel van de leraar en de basiscompetenties voor de leerkracht (secundair, lager en kleuteronderwijs) wordt expliciet gemaakt.
  --

  We nemen maatregelen via o.a. intervisie, werkgroepen, verspreiding interne documenten,… opdat het voor de lerarenopleiders duidelijk is in welke mate omgaan met diversiteit opgenomen is in het beroepsprofiel van de leraar en de basiscompetenties voor de leerkracht.

  We onderschrijven het belang van werken aan omgaan met diversiteit als middel voor de professionalisering van de lerarenopleiders en als middel om de studenten voor te bereiden op hun toekomstige job.

  We waken over het richtinggevend kader. We houden o.a. rekening met juridische grenzen, beleidsaanbevelingen van de VLOR en het kabinet onderwijs en richtlijnen vanuit de instelling als geheel (universiteit / hogeschool).

 • Omgaan met diversiteit komt op regelmatige tijdstippen aan bod tijdens nascholingen, vakgroepvergaderingen of studiedagen.
  --

  We creëren intervisiemomenten, zowel binnen de eigen lerarenopleiding, als met andere lerarenopleidingen rondom het thema “omgaan met diversiteit”. 

  Diversiteit is een agendapunt op algemene personeelsvergaderingen, opleidingscommissies en vakgroepen.

  We lichten onze onderwijsvisie en visie op omgaan met diversiteit toe op diverse studiedagen. 

  Tijdens de jaarlijkse vormingsdagen voor het personeel besteden we een deel van de tijd aan intervisie en vorming over krachtige leeromgevingen om om te gaan met diversiteit.

  We voorzien verschillende momenten om het diversiteitsbeleid verder vorm te geven. Op de interne studiedag treedt het personeel bvb. in discussie over wat zij onder diversiteit verstaan, hoe ze hier al aan werken en wat ze nog meer zouden kunnen doen.

  In kader van omgaan met diversiteit voorzien we een vormingenreeks voor (praktijk)lectoren. Meer specifiek gaat het om vormingen waarbij stil gestaan wordt bij volgende vragen:

   • Wat is diversiteit?
   • Wat betekent omgaan met diversiteit?
   • Wat betekent omgaan met diversiteit voor een leerkracht binnen het kleuter, lager of secundair onderwijs? Met andere woorden: waarvoor leiden we onze studenten op in kader van omgaan met diversiteit?
   • Hoe kunnen we studenten opleiden met betrekking tot het omgaan met diversiteit?
 • De algemene en beroepsspecifieke competenties ‘omgaan met diversiteit’ zijn een criterium bij aanwervingen en evaluaties van personeel.
  --

  Bij aanwervingen maken we de visie ten aanzien van diversiteit kenbaar (zowel door de instelling als door de sollicitant). We zorgen ervoor dat het voor sollicitanten duidelijk is wat omgaan met diversiteit inhoudt voor de taakinvulling. 

  We nemen de algemene en beroepscompetentie omgaan met diversiteit op in de functiebeschrijving van de lerarenopleiders.

  Tijdens functioneringsgesprekken komen een aantal vragen aan bod, bvb.

   • Hoe scheppen de lerarenopleiders kansen voor studenten om te ervaren wat de sleutelcompetenties inzake omgaan met diversiteit zijn?
   • Hoe scheppen de lerarenopleiders kansen voor studenten om de beroepscompetenties inzake omgaan met diversiteit te oefenen?
   • In welke mate bezitten de lerarenopleiders de beroepscompetenties omgaan met diversiteit?
   • Waar hebben de lerarenopleiders nog ondersteuning bij nodig?
 • De lerarenopleiding screent regelmatig haar eigen beleid in kader van omgaan met diversiteit.
  --

  We screenen de eigen manier van werken in kader van omgaan met diversiteit aan de hand van een aantal vragen:

  Schept de opleiding voldoende kansen voor studenten om de sleutelcompetenties inzake omgaan met diversiteit te kennen en ontwikkelen? Met name

  • Het zien van diversiteit als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt (normaliteit). 
  • Het waar mogelijk en wenselijk vermijden van vooroordelen en veralgemeningen en het zich onthouden van elke vorm van discriminatie (onbevooroordeeldheid en non-discriminatie).
  • Het bekijken van gebeurtenissen, contexten en personen vanuit verschillende perspectieven (multiperspectiviteit).
  • Het functioneren in verschillende contexten, steeds wisselende omstandigheden en nieuwe situaties (flexibiliteit).
  • Het kiezen voor dialoog en samenwerking.
  • Leren van andermans visies, ervaringen en competenties.

   Schept de opleiding voldoende kansen voor studenten om de beroepscompetenties inzake omgaan met diversiteit te kennen en ontwikkelen? Met name

  • Het waarnemen van diversiteit in de klas, op school en daarbuiten.
  • Het positief benaderen van diversiteit.
  • Het begeleiden van jongeren en kinderen tot kwaliteitsvolle interactie met elkaar en met anderen.
  • De integratie van diversiteit in het totale onderwijsleerproces van jongeren en kinderen.
  • Omgaan met de diversiteit van medestudenten, leerlingen, ouders en externe partners.
  • Het onderkennen van het belang van het nastreven van omgaan met diversiteit voor alle leerlingen, zeker in kader van het creëren van gelijke onderwijskansen

   Schept de opleiding voldoende kansen voor het personeel om de sleutelcompetenties inzake omgaan met diversiteit verder te ontwikkelen? Met name

  • Het zien van diversiteit als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt (normaliteit). 
  • Het waar mogelijk en wenselijk vermijden van vooroordelen en veralgemeningen en het zich onthouden van elke vorm van discriminatie (onbevooroordeeldheid en non-discriminatie).
  • Het bekijken van gebeurtenissen, contexten en personen vanuit verschillende perspectieven (multiperspectiviteit).
  • Het functioneren in verschillende contexten, steeds wisselende omstandigheden en nieuwe situaties (flexibiliteit).
  • Het kiezen voor dialoog en samenwerking.
  • Leren van andermans visies, ervaringen en competenties.

   Schept de opleiding voldoende kansen voor het personeel om de beroepscompetenties inzake omgaan met diversiteit toe te passen en verder te ontwikkelen? Met name

  • Het waarnemen van diversiteit in de klas, op school en daarbuiten.
  • Het positief benaderen van diversiteit.
  • Het begeleiden van jongeren en kinderen tot kwaliteitsvolle interactie met elkaar en met anderen.
  • De integratie van diversiteit in het totale onderwijsleerproces van jongeren en kinderen.
  • Omgaan met de diversiteit van collega’s, studenten, ouders en externe partners.
  • Het onderkennen van het belang van het nastreven van omgaan met diversiteit voor alle leerlingen, zeker in kader van het creëren van gelijke onderwijskansen.

   Voorbeelden

  We voorzien een screening van ons diversiteitsbeleid aan de hand van een korte vragenlijst die met het personeel besproken wordt op een overlegmoment. De werkgroep diversiteit analyseert de bekomen informatie om verdere actiepunten te bepalen.

  We hanteren een screeningsinstrument om sterktes en leemtes ten aanzien van omgaan met diversiteit in het curriculum op te sporen.

  We nemen het topic “omgaan met diversiteit” op in de bevraging van studenten. Op die manier komen we te weten hoe studenten staan tegenover diversiteit en welke acties zij belangrijk vinden.

  Via de studentenenquête evalueren cursisten de diversiteitscompetenties van de lerarenopleiders. De lerarenopleiders bespreken de resultaten met de studenten.

  We interviewen kandidaat-studenten en studenten uit specifieke doelgroepen (zij-instromers, studenten met financiële beperkingen, studenten met een functiebeperking, studenten van allochtone afkomst en studenten met een zwakkere opleiding). Vanuit de interviews zetten we drempelverlagende acties voor deze doelgroepen op.

Pedagogische en didactische voorwaarden invullen

De beleidsverantwoordelijken vullen de pedagogische en didactische voorwaarden in voor een effectieve diversiteitaanpak op klas- en instellingsniveau.

 • In de instelling heerst op alle niveaus een positief en democratisch leer- en leefklimaat.
  --

  Studenten

  Binnen ons centrum kiezen we bewust voor een studentgerichte aanpak. Vanaf de eerste contactname met de opleiding, investeren we in de uitbouw van een persoonlijke relatie. Elke student wordt uitgenodigd voor een individueel gesprek met het departementshoofd. Tijdens dit gesprek wordt de opleiding en de cultuur binnen het centrum uitgebreid voorgesteld. 

  Via de studentenraad verhogen we de betrokkenheid van de studenten. We bewaken dat kansengroepen deel uitmaken van de studentenraad.

  We leggen PR- en informatiemateriaal voor aan (kandidaat-)studenten. Op die manier kunnen we aan de hand van hun opmerkingen het materiaal bijsturen.

  Doorheen de opleiding kan de student beroep doen op een trajectbegeleider.

  Studenten kunnen zich inschrijven in leergroepen. Hierdoor kunnen ze kiezen met wie ze in de groep zitten, wat handig kan zijn om bvb. samen naar de les te rijden.

  De studenten lerarenopleiding pedagogische wetenschappen geven vorming en supervisie inzake omgaan met diversiteit aan studenten lerarenopleiding uit andere faculteiten.

  We hanteren een systeem van mentorschap: oudere studenten staan in voor de begeleiding van eerstejaarsstudenten.

  Team

  We werken de diversiteitsvisie uit binnen het team van lerarenopleiders.

  De visie en doelstellingen van het diversiteitsbeleid wordt op regelmatige tijdstippen herbekeken en geëvalueerd door het team.

  In de lerarenopleiding hebben we een praktijkgids / bronnenboek omgaan met diversiteit verspreid. Op het einde van het academiejaar gebeurt er een bevraging inzake de bruikbaarheid van de praktijkgids. Al naargelang de opmerkingen van de lerarenopleiders sturen we de praktijkgids bij.

  We stimuleren teamteaching.

  Teams van lerarenopleiders ontwikkelen samen cursusmateriaal.

  Binnen ons opleidingsteam reflecteren we over hoe we flexibiliteit in kunnen bouwen zodat er ingespeeld kan worden op verschillen tussen studenten op vlak van:

  • Vaardigheden
  • Intelligenties
  • Voortraject
  • Sociaal-culturele achtergrond
  • Economische positie
  • Religie en levensbeschouwing
  • Persoonlijkheid

  Binnen ons opleidingsteam reflecteren we over didactische werkwijzen, methoden en materialen die gebruikt kunnen worden om studenten te leren omgaan met diversiteit.

  Binnen de werkgroep diversiteit zoeken we hoe en waar andere competenties meer ingang kunnen vinden dan leercompetenties. We leggen hierbij de klemtoon meer op het procesmatige i.p.v. het productgerichte aspect.

  Vanuit ons taalbeleid krijgen lerarenopleiders de opdracht om positief in te spelen op de taalvariatie onder de studenten:

   • Anderstalige studenten krijgen de kans om hun eigen taal als waardevol te ervaren.
   • Anderstalige studenten mogen buiten de les en binnen de les, als de onderwijssituatie zich daartoe leent, hun eigen taal spreken.
   • In de mediatheek worden tweetalige boeken en boeken in de eigen taal opgenomen.

  We hebben een preventieve pedagogische aanpak met betrekking tot discriminatie, racisme, seksisme en pesten.

 • Bij de samenstelling van groepen gaan we bewust om met de groepssamenstelling (bvb. keuze voor homogene of heterogene groepen).
  --

  We gaan bewust om met de groepssamenstelling waarbij de sterktes van zowel homogene als heterogene groepen benut worden.

  Voor het geven van microlessen plaatsen we studenten uit verschillende groepen (bvb. op basis van verschillende vooropleiding, verschillende expertises,…) samen. Dit zorgt ervoor dat het leren van elkaar ten volle gestimuleerd wordt.

  Binnen de module psychopedagogische competentie opteren we voor een heterogene groepssamenstelling – studenten zonder onderwijservaring en studenten met onderwijservaring. Dit is verrijkend voor het leerproces van studenten.

Een interactieve en lerende organisatie uitbouwen

De beleidsverantwoordelijken bouwen de instelling uit als een interactieve en lerende organisatie.

 • De algemene werking en het lesgebeuren worden consequent opgevat als teamwerk, met een cultuur van wederzijdse ondersteuning en leren van elkaar.
  --

  Voorbeelden:

  We voorzien de tijd en infrastructuur voor lerarenopleiders om samen te werken.

  We stimuleren teamwerk bvb. door het spreiden van opdrachten over verschillende personen.

  In onze lerarenopleiding werken we meer en meer samen op een digitale manier. Zo gaan er nu en dan vergaderingen via skype / groove (microsoft) door. Hierdoor hoeven we ons niet altijd meer te verplaatsen.

  We voorzien op regelmatige basis uitwisselingsmomenten tussen pedagogen en vakdidactici. We kijken waar er mogelijke overlap is tussen de verschillende vakken en waar we elkaar kunnen aanvullen.

  We hebben een werkgroep diversiteit. Deze werkgroep staat in voor de ontwikkeling van het diversiteitsbeleid. Er wordt ervoor gezorgd dat verschillende afdelingen vertegenwoordigd zijn in de werkgroep. De werkgroep heeft als aandachtspunt de betrokkenheid van de eigen achterban te behouden, alsook het afstemmen van het diversiteitsbeleid eigen aan de lerarenopleiding op het diversiteitsbeleid van de gehele instelling.

  We sturen een vertegenwoordiger naar de instellingsoverkoepelende werkgroepen, o.a. diversiteitscel.

  Diegene / de werkgroep die bezig is met het diversiteitsbeleid in de lerarenopleiding, onderhoudt nauwe contacten met de diversiteitscoördinator op het niveau van de instelling.

  We maken een inventarisatie van waar er al impliciet aandacht wordt besteed aan omgaan met diversiteit en waar er knelpunten zijn.

  Als instelling voor de lerarenopleiding investeren we tijd in overlegmomenten; vakoverschrijdend samenwerken aan inhouden, leergebieden, methodieken of modules; teamteaching; …

  We bieden verschillende personen (studenten, lerarenopleiders, ouders, externe partners,…) inspraak bij de evaluatie van de werking van de instelling. De verschillende meningen worden bij elkaar afgetoetst waardoor er een breder beeld op de organisatie ontstaat.

  We evalueren op verschillende manieren. Naast de klassieke bevragingen van het eigen personeel, worden ook anderen bevraagd en dit volgens verschillende methodieken bvb. zelfevaluatie, peerevaluatie, verzamelen observaties, gebruik portfolio, intervisie,…

  Via de studentenenquête evalueren studenten de diversiteitscompetenties van de lerarenopleiders. De lerarenopleiders bespreken de resultaten met de studenten.

  We schrijven de samenwerking binnen de specifieke lerarenopleiding uit in een organogram: - teamoverleg (adviesorgaan departementshoofd) - vakgroep – lerende microteams – themawerkgroepen

  Duoteaching is een manier bij uitstek om samenwerking uit te dragen naar de aspirant-lesgevers in spe.

  We hebben het didactisch principe peer - teaching geïmplementeerd in de lerarenopleiding.

  Binnen de lerarenopleiding werken we met leergroepen van een vijftiental studenten. De leergroepen tellen als een opleidingsonderdeel en komen 4 à 5 keer samen in een academiejaar. Een vaste lerarenopleider begeleidt de leergroepen waardoor deze de kans krijgt om de groep studenten beter te leren kennen. Tijdens de leergroepen treden we vooral in gesprek met de studenten rondom een aantal thema’s bvb. de verschillen in onderwijsvisie.

 • Het personeelsbeleid is er op gericht de verschillende competenties van iedereen maximaal in te zetten en te benutten.
  --

  We zorgen ervoor dat projecten nooit gedragen worden door één individu, maar door een team van personen. Bij de samenstelling van het team houden we rekening met de competenties van de individuele teamleden, alsook met de te verwachten groepsdynamiek in het team.

  Binnen de eigen praktijk als lerarenopleider, directie of studentenbegeleider maken we voldoende gebruik van de kennis, ervaringen en vaardigheden van de verschillende teamleden. Dit houdt o.a. in dat iedereen op de hoogte is van de knowhow die lectoren, directie en studentenbegeleiders verwerven en verworven hebben.

  We werken met lerende microteams: Deze teams zijn gericht op samenwerking en ervaringsuitwisseling met het oog op de realisatie van het programma. Het zijn “lerende” microteams met een focus op onderwijskwaliteit en vernieuwing. Per module wordt een  microteam van twee tot drie lerarenopleiders gevormd. Bij de samenstelling van het microteam speelt de symbiose van complementaire profielen een doorslaggevende rol. Ook bij de aanwerving houden we rekening met de samenstelling van microteams.

  Bij de aanwerving van personeel letten we erop dat er mensen met verschillende voortrajecten / competenties worden aangeworven.

  We zorgen ervoor dat verschillende lerarenopleiders ook les geven in het tso/bso. Zij hebben dan zicht op de situatie binnen tso/bso wat goed van pas kan komen.

  Bij de verdeling van taken, houden we rekening met de draagkracht van de personeelsleden. Hoeveel kunnen we verwachten van onze lerarenopleiders?

Organisatorische voorwaarden invullen

De beleidsverantwoordelijken vullen de organisatorische voorwaarden in voor een effectieve diversiteitaanpak.

 • De beleidsverantwoordelijken houden rekening met de toegankelijkheid van de instelling voor diverse groepen (infrastructuur en aankleding lokalen).
  --

  We maken werk van aantrekkelijke en uitnodigende gebouwen voor studenten, ouders en mensen uit de buurt.

  We zorgen ervoor dat studenten en bezoekers gemakkelijk hun weg vinden.

  We hebben aandacht voor de toegankelijkheid van de gebouwen, campussen en studentenkamers voor studenten met een functiebeperking bvb. rolstoelgebruikers.

  We hebben aandacht voor de akoestiek en zichtbaarheid van het bord in lokalen.

  We besteden zorg aan een veelvormige aankleding en inrichting van de lokalen en de gebouwen.

  We kiezen voor lokalen die uitnodigen om interactief te werken.

  We voorzien ruimte voor studenten om te studeren en groepsopdrachten uit te werken.

 • De beleidsverantwoordelijken voorzien materiaal (lesmateriaal, software, screeningsmateriaal,...) dat een effectieve diversiteitsaanpak ondersteunt.
  --

  Ten aanzien van studenten

  We stellen digitaal studiemateriaal vlot ter beschikking van studenten.

  We screenen PR- en informatiemateriaal worden op diversiteit, taalgebruik en toegankelijkheid en passen waar nodig het materiaal aan.

  We voorzien computers op de campus.

  We zorgen voor een hertaling van de beroepsprofielen voor kandidaat-studenten. Op deze manier willen ze ertoe komen dat kandidaat-studenten een beter beeld krijgen op het lerarenberoep en meer doordacht kiezen voor het lerarenberoep.

  Ten aanzien van personeel

  We voorzien digitale middelen bvb. computer / beamer / … in elk leslokaal.

  We stellen screenings- en lesmaterialen ter beschikking van het personeel, Bvb.

  We hebben de inhouden van themaweken aangepast zodat diversiteit er meer tot zijn recht komt.

  We zorgen ervoor dat er in verschillende opleidingsonderdelen zaken in verband met diversiteit aan bod (bvb. diversiteitsvisie, krachtige leeromgevingen voor omgaan met diversiteit, juridisch kader,…) komen.

  We hebben een leerpad “diversiteit” ontwikkeld dat aan de lesgevers ter beschikking wordt gesteld met het oog op het versterken van de diversiteitscompetenties.

  Binnen een eerste nascholing hebben medewerkers een screeningtool diversiteit (voor cursussen) leren kennen. We zorgen ervoor dat de medewerkers de bestaande en toekomstige cursussen screenen op vlak van diversiteit.

  We hebben een module omgaan met diversiteit in de opleiding ingebouwd.

  We hebben leerlijnen diversiteit ontwikkeld.

  We schreven de competenties omgaan met diversiteit in in het curriculum.

  We hebben een digitale bibliotheek “diversiteit” die toegankelijk is voor alle lerarenopleiders.

  We voeren breed observeren wordt in in het eerste modeltraject van alle opleidingen. Breed evalueren wordt hier geleidelijk aan aan verbonden.

  We geven de diversiteitsweek een vaste plek in het curriculum.

 • De beleidsverantwoordelijken investeren middelen om met de diversiteit in de studentenpopulatie om te kunnen gaan (begeleiding ten aanzien van studenten).
  --

  Bij de start van het academiejaar, screenen we de studenten op vlak van taalvaardigheid, studievaardigheden en sociale vaardigheden. We houden rekening met de resultaten om te bepalen of de studenten in aanmerking komen voor extra ondersteuning.

  Bij de start van een opleidingsonderdeel kunnen studenten een examen afleggen om een vrijstelling te bekomen. Studenten die in hun vrije tijd bvb. veel muziek spelen krijgen op die manier een vrijstelling voor het vak “muziek”.

  We zorgen ervoor dat verschillende personeelsleden instaan voor de begeleiding van studenten uit doelgroepen.

  We hebben een zorgcoördinator die instaat voor de begeleiding van studenten uit kansengroepen / doelgroepen.

  Studenten kunnen, indien ze dit willen, gebruik maken van extra ondersteuning door het monitoraat.

  We hebben een aanbod inzake taalondersteuning.

  Studenten krijgen de mogelijkheid om individuele coachingstrajecten te volgen.

  We werken het opleidingsprogramma op zo’n manier uit dat studenten op eigen tempo een aangepast curriculum kunnen doorlopen.

  Studenten krijgen de mogelijkheid om zich te heroriënteren in de loop van het academiejaar zodat ze credits kunnen behalen zonder extra kosten.

  We schrijven bijzondere trajecten uit voor studenten die werken en studeren combineren.

  Studenten kunnen gebruik maken van afstandsleren.

  Studenten kunnen gebruik maken van zelfstudiepakketten.

  We stemmen informatiedagen af op de diversiteit van kandidaat-studenten.

  We voorzien een mogelijkheid tot aangepaste evaluatie voor studenten met een speciaal statuut (anderstaligen, studenten met dyslexie, topsporter,… ) Vb. spreiding examens, mondelinge i.p.v. schriftelijke examens, examens via pc i.p.v. een schriftelijk examen.

 • De beleidsverantwoordelijken voorzien middelen om het personeel te ondersteunen bij een effectieve diversiteitaanpak (aanstelling diversiteitscoördinator, organisatie werkgroepen,...).
  --

  We hebben een zorgsysteem. De zorgcoördinatoren zorgen ervoor dat alle betrokken lerarenopleiders de statuten van studenten doorkrijgen. Op deze manier krijgen lerarenopleiders zicht op de behoeften van bepaalde studenten, waardoor ze er ook rekening mee kunnen houden in hun lespraktijk.

  We geven een aantal personeelsleden een bepaalde tijdsinvestering binnen hun takenpakket om het diversiteitsbeleid vorm te geven.

  We hebben een diversiteitscoördinator.

  We hebben een werkgroep diversiteit.

  We hebben een aanspreekpunt voor studenten en personeel inzake diversiteit, de ondersteuning van studenten met specifieke noden en het aanvragen van bijzondere statuten en faciliteiten.

  We geven iemand de opdracht om materiaal te herwerken en / of te ontwikkelen om beter om te kunnen gaan met diversiteit.

  We hebben een digitaal studentvolgsysteem.

  We zetten in op projecten waar omgaan met diversiteit centraal staat.

  We voorzien vormingen inzake omgaan met diversiteit voor het onderwijzend personeel.

  We bieden lerarenopleiders de kans om in te stappen in een coachingstraject inzake omgaan met diversiteit.

  We voorzien mogelijkheden /  ruimte voor de lerarenopleiders om hun studenten op een minder schoolse manier te leren kennen bvb. organisatie kleinere groepen, voorzien projecten waar studenten andere competenties tonen, stimuleren “brede school”,…

Een diverse samenstelling nastreven

De beleidsverantwoordelijken streven naar een diverse samenstelling van alle geledingen in de instelling.

 • Bij de samenstelling van het personeelskorps is diversiteit een belangrijk criterium.
  --

  We hebben zicht op de diversiteit binnen het eigen personeelsbestand. Die diversiteit wordt benut op vergaderingen, voor de organisatie van studiedagen,… Verschillen tussen personeelsleden zijn immers een meerwaarde door de veelheid aan perspectieven op een bepaald thema, probleem,…

  We ondersteunen elke medewerker door het voorzien van competentiegerichte coaching.

  We bieden het personeel de mogelijkheid om thuis te werken. Op die manier werken we niet alleen aan het welbevinden / de betrokkenheid van het personeel, maar houden we ook rekening met de diversiteit van het personeel. Onder andere de af te leggen afstand (geografische diversiteit).

  We voorzien kinderopvang zodat personeelsleden met kinderen ook deel uit kunnen maken van het team.

  In de mate van het mogelijke organiseren we vergadermomenten op gezinsvriendelijke momenten.

 • Alle studenten zijn welkom. Dit wordt duidelijk gecommuniceerd, zowel intern als naar de buitenwereld toe.
  --

  Als opleiding staan wij open voor studenten uit verschillende groepen. Dit blijkt uit de instroom die we hebben. Zo merken we bvb. op dat er studenten uit verschillende minderheidsgroepen vertegenwoordigd zijn, de vooropleiding van studenten varieert, we meer en meer werkstudenten hebben en we studenten uit verschillende regio’s rekruteren.

  We leveren extra inspanningen om studenten uit verschillende doelgroepen (allochtone studenten, studenten met een functiebeperking, …) te rekruteren binnen onze opleiding.

  We hebben de opleidingsprogramma op zo’n manier uitgewerkt dat studenten op eigen tempo een aangepast curriculum kunnen doorlopen. De studenten worden op verschillende manieren hiervan op de hoogte gebracht. Bvb. via een brochure, de website, informatiedagen, contacten met de dienst studieadvies, …

  We houden in het programma rekening met religieuze feestdagen.

  Tijdens de opendeurdag organiseren we een contactmoment  waar kandidaat-studenten via een aantrekkelijke formule (kringgesprekken, videomateriaal) meer informatie kunnen bekomen over het lerarenberoep en de opleiding.

  We informeren kandidaat-studenten gericht over de mogelijkheid om een bijzonder statuut en de bijhorende faciliteiten aan te vragen.

   • Via een mail na inschrijving
   • Bij inschrijving
 • De instelling voert een actief antidiscriminatiebeleid.
  --

  We verwachten dat alle personeelsleden handelen volgens de antidiscriminatieverklaring.

  Iedereen is welkom om ons team te versterken. In vacatures verwijzen we naar de diversiteitsvisie.

  Vanuit ons taalbeleid krijgen lerarenopleiders de opdracht om positief in te spelen op de taalvariatie onder de studenten

Samenwerken

De beleidsverantwoordelijken werken met verschillende partners samen om

 • een divers aanbod stageplaatsen aan te bieden zodat studenten in verschillende situaties terechtkomen.
  --

  We voorzien alternatieve stages bvb. huiswerkbegeleiding waarbij studenten de kans krijgen om contacten te leggen met ouders en leerlingen in hun thuissituatie.

  In kader van diversiteit kunnen studenten voor hun stage kiezen uit een aantal lesgerelateerde activiteiten:

  • Een lessenreeks opstellen waarbij expliciet naar differentiatie wordt gezocht.
  • Op basis van observaties of analyse van toetsresultaten gericht interventies voor de leerlingen uitbouwen.
  • Huiswerkbegeleiding thuis
  • Meedraaien met de leerlingenbegeleiding op school.

  We hebben een divers aanbod van stagescholen:

  • Stagescholen met een goed uitgewerkt diversiteitsbeleid
  • Concentratiescholen
  • GOK-scholen
  • Methodescholen
  • Scholen buitengewoon onderwijs

  Op deze manier willen we studenten de kans bieden om kennis te maken met verschillende settings en doelgroepen.

  We hebben een structurele samenwerking met een secundaire school tso/bso met een hoge graad anderstaligen. Elke cursist met een diploma bachelor en masterdiploma legt verplicht een gedeelte van zijn praktijk af in deze school. We ondersteunen deze secundaire school in haar professionalisering en de uitbouw van haar infrastructuur.

  We hebben een structurele samenwerking met een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Elke cursist met een diploma secundair onderwijs legt verplicht een gedeelte van zijn praktijk af in het buitengewoon onderwijs. Op die manier werken we mee aan de bekendmaking van het buitengewoon onderwijs.

  We proberen stagescholen te sensibiliseren met betrekking tot omgaan met diversiteit.

 • het diversiteitsbeleid van de instelling te screenen en verder te ontwikkelen.
  --

  We verzamelen informatie om het eigen diversiteitsbeleid verder vorm te geven. We doen dit door het leggen van contacten met verschillende instellingen (associatie, andere lerarenopleidingen, instellingen die bezig zijn met diversiteit,…) en het doorpluizen van de informatie die deze instellingen aanleveren.

  We voorzien overlegmomenten met professionelen om het eigen diversiteitsbeleid onder de loep te nemen.

  We analyseren de eigen omgeving en doelgroepen die we aantrekken. We leggen hiervoor contacten met instellingen uit de buurt bvb. stedelijke integratiedienst.

  We nemen deel aan externe werkgroepen bvb. deelname aan VLOR commissie diversiteit, extern overlegplatform AUGent,… om de nieuwste ontwikkelingen op de voet te volgen, alsook om de eigen stem te laten horen.

  We hebben in kader van het diversiteitsbeleid geregeld contacten met studentenverenigingen.

  Bevindingen vanuit de screening van het diversiteitsbeleid koppelen we terug naar de studentenverenigingen met het oog op het formuleren van toekomstige acties.

  We bundelen onze krachten met andere lerarenopleidingen om onze diversiteitsvisie en diversiteitsbeleid vorm te geven.

  We ontwikkelen samen met andere lerarenopleidingen materiaal om onze lerarenopleiders te ondersteunen bij omgaan met diversiteit. Bvb. de ontwikkeling van een screeningsinstrument omgaan met diversiteit, bundeling van werkvormen die toegepast kunnen worden in de eigen lespraktijk,…

  Binnen de lerarenopleiding stellen we onszelf vragen omtrent differentiëren met grote groepen. Om hier een antwoord op te formuleren zetten we overlegmomenten op met andere lerarenopleidingen.

  We komen op regelmatige basis met andere lerarenopleidingen en middenveldorganisaties uit de wereld van gelijke kansen samen (5x) in kleine groepen om uit te klaren hoe een werking rond diversiteit kan opgezet en / of versterkt worden.

  Nu en dan gaan wij als team op excursie. Onlangs wierpen verschillende collega’s op zich moeilijk in te kunnen leven in de eigenheid  van een bso-leerling. We zijn dan met zijn allen een volledige dag naar zo’n school geweest.

 • ouders te betrekken bij het uitstippelen van het beleid.
  --

  We betrekken ouders en het sociale netwerk van de (kandidaat)student actief bij het studiekeuzeproces en de overgang naar het hoger onderwijs.

  We organiseren een informatiemoment voor ouders en het sociale netwerk van de studenten.

 • een brede leeromgeving te creëren.
  --

  We zetten studiekeuzebegeleiding op in samenwerking met secundaire scholen, CLB’s en middenveld.

  Studenten begeleiden leerlingen uit basis- en secundair onderwijs inzake:

  • Studiekeuzebegeleiding
  • Leren leren
  • Taalvaardigheid

  (competenties studenten versterken en positieve impact op schoolloopbaanontwikkeling kinderen / jongeren)

  Samen met scholen secundair onderwijs hebben we een draaiboek voor de competentie zelfstandig werken uitgewerkt.

  Samen met de dienst studieadvies en een aantal scholen secundair onderwijs ontwikkelen we didactisch materiaal met betrekking tot studiekeuze in het hoger onderwijs. De lerarencompetenties worden exemplarisch gebruikt om de leerlingen in de derde graad secundair onderwijs te laten nadenken over hun mogelijkheden, de verwachtingen vanuit hoger onderwijs en de kansen en belemmeringen voor doelgroepen om in te stappen in een opleiding hoger onderwijs.

  We bieden de kandidaat-studenten de mogelijkheid om deel te nemen aan een aantal lessen, gekoppeld aan een reflectie achteraf.

  We zetten een samenwerkingsverband met een aantal secundaire scholen op om de drempel voor leerlingen secundair onderwijs (in het bijzonder leerlingen uit doelgroepen) naar het hoger onderwijs te verlagen.

  We organiseren open lesdagen en proeflessen voor kandidaat-studenten.