Omgaan met anderen

Je kan als lerarenopleider goed omgaan met de diversiteit van collega's, studenten en externe partners.

 • Je gaat om met collega's, studenten en externe partners in een geest van democratisch overleg en samenwerking. Je stelt je op als een teamlid en niet als een solo-speler.
  --

  Binnen ons opleidingsteam reflecteren we over hoe we flexibiliteit in kunnen bouwen zodat er ingespeeld kan worden op verschillen tussen studenten op vlak van:

  • Vaardigheden
  • Intelligenties
  • Voortraject
  • Sociaal-culturele achtergrond
  • Economische positie
  • Religie en levensbeschouwing
  • Persoonlijkheid

  Binnen ons opleidingsteam reflecteren we over didactische werkwijzen, methoden en materialen die gebruikt kunnen worden om studenten te leren omgaan met diversiteit.

  Binnen de werkgroep diversiteit zoeken we hoe en waar andere competenties meer ingang kunnen vinden dan leercompetenties. We leggen hierbij  de klemtoon meer op het procesmatige i.p.v. het productgerichte aspect.

  In onze vakgroep verdelen we lesonderdelen. In duo bereiden we de lessen samen voor.

  Ik doe aan duoteaching. We bereiden per twee lessen voor én geven de lessen samen.

  Nu en dan komt er een collega een les bij me volgen. Achteraf bespreken we de les wat me aanknopingspunten geeft om de lesrealisatie anders aan te pakken.

  Voor ons digitaal platform is elk lid van ons team verantwoordelijk voor het opzoeken van bepaald materiaal. Op die manier zorgen we ervoor dat niet iedereen op zoek gaat naar hetzelfde materiaal.

  Na het volgen van een studiedag delen we de inhouden mee aan de rest van het team en stellen we het bekomen materiaal ter beschikking van iedereen.

 • Je kan je inleven in verschillende perspectieven van collega's, studenten en externe partners.
  --

  Bij het onthaal, de intake van nieuwe studenten peil ik naar de schoolse achtergrond, motivatie en interesses van de student.

  Nu en dan gaan wij als team op excursie. Onlangs wierpen verschillende collega’s op zich moeilijk in te kunnen leven in de eigenheid van het bso. We zijn dan met zijn allen een volledige dag naar een bso-school geweest om kennis te maken met de ervaringen van de leerkrachten en de directeur.

  Ik probeer me in te leven in de perspectieven van diverse studenten bvb. studenten vanuit het secundair onderwijs en studenten die reeds een opleiding in het hoger onderwijs volgden.

  Ik laat mijn eigen lessen evalueren door de studenten.

 • Je kan je soepel aanpassen aan de verscheidenheid binnen de groep collega's, studenten en externe partners / het werkveld.
  --

  Ik kan me soepel aanpassen aan anderen door rekening te houden met verschillende zaken, nl.

  • Omgaan met verschillende persoonlijkheidstypes
  • Manier van omgaan met elkaar vb. telefonisch contact, overleg, videoconferencing
  • Tijdstip overlegmomenten
  • Constructief omgaan met input

  Ik houd rekening met de gezinssituatie van medelerarenopleiders. Zo spring ik al eens in wanneer er iets voorvalt (vb. ziek kind).

  Ik gebruik verschillende informatiekanalen ten aanzien van collega’s, studenten en externe partners.

  Ik hanteer werkvormen die inspelen op de verschillende leerstijlen van studenten.

  Ik behandel alle collega’s op basis van gelijkwaardigheid, ongeacht verschillen in de sociale, culturele, talige of religieuze achtergrond.

 • Je bent bereid te leren van collega's, studenten en externe partners.
  --

  Ik overleg met collega’s over de aanpak van bepaalde lesinhouden en bevraag collega’s over hun werkwijze en de reacties, resultaten bij studenten.

  Bij het uitwerken van nieuwe materialen neem ik contact op met externen om te peilen naar mogelijke input van hun kant uit en om indien mogelijk meer doorgedreven met hen samen te werken.

  Ik vraag studenten hun mening over mijn aanpak in de lessen: "Wat vinden ze goed?", " Waar is er ruimte voor verandering?".

  Een collega volgt mijn lessen bij. Achteraf bespreken we de lessen en bekijken we wat werkpunten zijn.

  Ik volg regelmatig zelf vormingen. Dit zorgt ervoor dat ik in contact kom met mensen die een andere visie hebben wat ertoe kan leiden dat ik mijn kijk op iets herzie. Daarnaast leer ik ook inhouden en methodieken die voor mijzelf interessant zijn.

  Niemand kan alles. Ik heb er dan ook geen probleem mee om mezelf kwetsbaar op te stellen en hulp te vragen.