Aandacht voor diversiteit

De beleidsverantwoordelijken hebben aandacht voor het omgaan met diversiteit als competentie bij alle lerarenopleiders en studenten.

 • Omgaan met diversiteit komt als doelstelling voor in referentiedocumenten van de instelling zoals de visie- en missietekst.
  --

  We nemen de visie met betrekking tot omgaan met diversiteit expliciet op in ons beleidsplan. We zetten een discussie op over wat deze uitgangspunten betekenen voor de opleidingspraktijk en hoe die in realiteit vorm krijgt.

  We bedden het diversiteitsbeleid in in andere beleidsdomeinen, o.a. in ons pedagogisch-didactisch beleid, personeelsbeleid, zorgbeleid,…

  We maken onze diversiteitsvisie bekend via de participatieorganen, alsook op hogeschoolniveau aan de beleidsverantwoordelijke diversiteit in functie van de uitwerking van een globaal diversiteitsplan.

  We maken onze visie en acties met betrekking tot  “omgaan met diversiteit” kenbaar aan de buitenwereld:

   • We plaatsen onze visietekst inzake omgaan met diversiteit op de website.
   • We bespreken onze visie ten aanzien van diversiteit op informatiedagen.
   • We nemen onze diversiteitsvisie en -acties op in onze brochures.
   • We informeren toekomstige studenten over onze visie en acties op informatiedagen.
   • De acties die we nemen in kader van omgaan met diversiteit worden besproken op onze website.
 • Het verband tussen de competentie ‘omgaan met diversiteit’ en het beroepsprofiel van de leraar en de basiscompetenties voor de leerkracht (secundair, lager en kleuteronderwijs) wordt expliciet gemaakt.
  --

  We nemen maatregelen via o.a. intervisie, werkgroepen, verspreiding interne documenten,… opdat het voor de lerarenopleiders duidelijk is in welke mate omgaan met diversiteit opgenomen is in het beroepsprofiel van de leraar en de basiscompetenties voor de leerkracht.

  We onderschrijven het belang van werken aan omgaan met diversiteit als middel voor de professionalisering van de lerarenopleiders en als middel om de studenten voor te bereiden op hun toekomstige job.

  We waken over het richtinggevend kader. We houden o.a. rekening met juridische grenzen, beleidsaanbevelingen van de VLOR en het kabinet onderwijs en richtlijnen vanuit de instelling als geheel (universiteit / hogeschool).

 • Omgaan met diversiteit komt op regelmatige tijdstippen aan bod tijdens nascholingen, vakgroepvergaderingen of studiedagen.
  --

  We creëren intervisiemomenten, zowel binnen de eigen lerarenopleiding, als met andere lerarenopleidingen rondom het thema “omgaan met diversiteit”. 

  Diversiteit is een agendapunt op algemene personeelsvergaderingen, opleidingscommissies en vakgroepen.

  We lichten onze onderwijsvisie en visie op omgaan met diversiteit toe op diverse studiedagen. 

  Tijdens de jaarlijkse vormingsdagen voor het personeel besteden we een deel van de tijd aan intervisie en vorming over krachtige leeromgevingen om om te gaan met diversiteit.

  We voorzien verschillende momenten om het diversiteitsbeleid verder vorm te geven. Op de interne studiedag treedt het personeel bvb. in discussie over wat zij onder diversiteit verstaan, hoe ze hier al aan werken en wat ze nog meer zouden kunnen doen.

  In kader van omgaan met diversiteit voorzien we een vormingenreeks voor (praktijk)lectoren. Meer specifiek gaat het om vormingen waarbij stil gestaan wordt bij volgende vragen:

   • Wat is diversiteit?
   • Wat betekent omgaan met diversiteit?
   • Wat betekent omgaan met diversiteit voor een leerkracht binnen het kleuter, lager of secundair onderwijs? Met andere woorden: waarvoor leiden we onze studenten op in kader van omgaan met diversiteit?
   • Hoe kunnen we studenten opleiden met betrekking tot het omgaan met diversiteit?
 • De algemene en beroepsspecifieke competenties ‘omgaan met diversiteit’ zijn een criterium bij aanwervingen en evaluaties van personeel.
  --

  Bij aanwervingen maken we de visie ten aanzien van diversiteit kenbaar (zowel door de instelling als door de sollicitant). We zorgen ervoor dat het voor sollicitanten duidelijk is wat omgaan met diversiteit inhoudt voor de taakinvulling. 

  We nemen de algemene en beroepscompetentie omgaan met diversiteit op in de functiebeschrijving van de lerarenopleiders.

  Tijdens functioneringsgesprekken komen een aantal vragen aan bod, bvb.

   • Hoe scheppen de lerarenopleiders kansen voor studenten om te ervaren wat de sleutelcompetenties inzake omgaan met diversiteit zijn?
   • Hoe scheppen de lerarenopleiders kansen voor studenten om de beroepscompetenties inzake omgaan met diversiteit te oefenen?
   • In welke mate bezitten de lerarenopleiders de beroepscompetenties omgaan met diversiteit?
   • Waar hebben de lerarenopleiders nog ondersteuning bij nodig?
 • De lerarenopleiding screent regelmatig haar eigen beleid in kader van omgaan met diversiteit.
  --

  We screenen de eigen manier van werken in kader van omgaan met diversiteit aan de hand van een aantal vragen:

  Schept de opleiding voldoende kansen voor studenten om de sleutelcompetenties inzake omgaan met diversiteit te kennen en ontwikkelen? Met name

  • Het zien van diversiteit als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt (normaliteit). 
  • Het waar mogelijk en wenselijk vermijden van vooroordelen en veralgemeningen en het zich onthouden van elke vorm van discriminatie (onbevooroordeeldheid en non-discriminatie).
  • Het bekijken van gebeurtenissen, contexten en personen vanuit verschillende perspectieven (multiperspectiviteit).
  • Het functioneren in verschillende contexten, steeds wisselende omstandigheden en nieuwe situaties (flexibiliteit).
  • Het kiezen voor dialoog en samenwerking.
  • Leren van andermans visies, ervaringen en competenties.

   Schept de opleiding voldoende kansen voor studenten om de beroepscompetenties inzake omgaan met diversiteit te kennen en ontwikkelen? Met name

  • Het waarnemen van diversiteit in de klas, op school en daarbuiten.
  • Het positief benaderen van diversiteit.
  • Het begeleiden van jongeren en kinderen tot kwaliteitsvolle interactie met elkaar en met anderen.
  • De integratie van diversiteit in het totale onderwijsleerproces van jongeren en kinderen.
  • Omgaan met de diversiteit van medestudenten, leerlingen, ouders en externe partners.
  • Het onderkennen van het belang van het nastreven van omgaan met diversiteit voor alle leerlingen, zeker in kader van het creëren van gelijke onderwijskansen

   Schept de opleiding voldoende kansen voor het personeel om de sleutelcompetenties inzake omgaan met diversiteit verder te ontwikkelen? Met name

  • Het zien van diversiteit als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt (normaliteit). 
  • Het waar mogelijk en wenselijk vermijden van vooroordelen en veralgemeningen en het zich onthouden van elke vorm van discriminatie (onbevooroordeeldheid en non-discriminatie).
  • Het bekijken van gebeurtenissen, contexten en personen vanuit verschillende perspectieven (multiperspectiviteit).
  • Het functioneren in verschillende contexten, steeds wisselende omstandigheden en nieuwe situaties (flexibiliteit).
  • Het kiezen voor dialoog en samenwerking.
  • Leren van andermans visies, ervaringen en competenties.

   Schept de opleiding voldoende kansen voor het personeel om de beroepscompetenties inzake omgaan met diversiteit toe te passen en verder te ontwikkelen? Met name

  • Het waarnemen van diversiteit in de klas, op school en daarbuiten.
  • Het positief benaderen van diversiteit.
  • Het begeleiden van jongeren en kinderen tot kwaliteitsvolle interactie met elkaar en met anderen.
  • De integratie van diversiteit in het totale onderwijsleerproces van jongeren en kinderen.
  • Omgaan met de diversiteit van collega’s, studenten, ouders en externe partners.
  • Het onderkennen van het belang van het nastreven van omgaan met diversiteit voor alle leerlingen, zeker in kader van het creëren van gelijke onderwijskansen.

   Voorbeelden

  We voorzien een screening van ons diversiteitsbeleid aan de hand van een korte vragenlijst die met het personeel besproken wordt op een overlegmoment. De werkgroep diversiteit analyseert de bekomen informatie om verdere actiepunten te bepalen.

  We hanteren een screeningsinstrument om sterktes en leemtes ten aanzien van omgaan met diversiteit in het curriculum op te sporen.

  We nemen het topic “omgaan met diversiteit” op in de bevraging van studenten. Op die manier komen we te weten hoe studenten staan tegenover diversiteit en welke acties zij belangrijk vinden.

  Via de studentenenquête evalueren cursisten de diversiteitscompetenties van de lerarenopleiders. De lerarenopleiders bespreken de resultaten met de studenten.

  We interviewen kandidaat-studenten en studenten uit specifieke doelgroepen (zij-instromers, studenten met financiële beperkingen, studenten met een functiebeperking, studenten van allochtone afkomst en studenten met een zwakkere opleiding). Vanuit de interviews zetten we drempelverlagende acties voor deze doelgroepen op.