Pedagogische en didactische voorwaarden invullen

De beleidsverantwoordelijken vullen de pedagogische en didactische voorwaarden in voor een effectieve diversiteitaanpak op klas- en instellingsniveau.

 • In de instelling heerst op alle niveaus een positief en democratisch leer- en leefklimaat.
  --

  Studenten

  Binnen ons centrum kiezen we bewust voor een studentgerichte aanpak. Vanaf de eerste contactname met de opleiding, investeren we in de uitbouw van een persoonlijke relatie. Elke student wordt uitgenodigd voor een individueel gesprek met het departementshoofd. Tijdens dit gesprek wordt de opleiding en de cultuur binnen het centrum uitgebreid voorgesteld. 

  Via de studentenraad verhogen we de betrokkenheid van de studenten. We bewaken dat kansengroepen deel uitmaken van de studentenraad.

  We leggen PR- en informatiemateriaal voor aan (kandidaat-)studenten. Op die manier kunnen we aan de hand van hun opmerkingen het materiaal bijsturen.

  Doorheen de opleiding kan de student beroep doen op een trajectbegeleider.

  Studenten kunnen zich inschrijven in leergroepen. Hierdoor kunnen ze kiezen met wie ze in de groep zitten, wat handig kan zijn om bvb. samen naar de les te rijden.

  De studenten lerarenopleiding pedagogische wetenschappen geven vorming en supervisie inzake omgaan met diversiteit aan studenten lerarenopleiding uit andere faculteiten.

  We hanteren een systeem van mentorschap: oudere studenten staan in voor de begeleiding van eerstejaarsstudenten.

  Team

  We werken de diversiteitsvisie uit binnen het team van lerarenopleiders.

  De visie en doelstellingen van het diversiteitsbeleid wordt op regelmatige tijdstippen herbekeken en geëvalueerd door het team.

  In de lerarenopleiding hebben we een praktijkgids / bronnenboek omgaan met diversiteit verspreid. Op het einde van het academiejaar gebeurt er een bevraging inzake de bruikbaarheid van de praktijkgids. Al naargelang de opmerkingen van de lerarenopleiders sturen we de praktijkgids bij.

  We stimuleren teamteaching.

  Teams van lerarenopleiders ontwikkelen samen cursusmateriaal.

  Binnen ons opleidingsteam reflecteren we over hoe we flexibiliteit in kunnen bouwen zodat er ingespeeld kan worden op verschillen tussen studenten op vlak van:

  • Vaardigheden
  • Intelligenties
  • Voortraject
  • Sociaal-culturele achtergrond
  • Economische positie
  • Religie en levensbeschouwing
  • Persoonlijkheid

  Binnen ons opleidingsteam reflecteren we over didactische werkwijzen, methoden en materialen die gebruikt kunnen worden om studenten te leren omgaan met diversiteit.

  Binnen de werkgroep diversiteit zoeken we hoe en waar andere competenties meer ingang kunnen vinden dan leercompetenties. We leggen hierbij de klemtoon meer op het procesmatige i.p.v. het productgerichte aspect.

  Vanuit ons taalbeleid krijgen lerarenopleiders de opdracht om positief in te spelen op de taalvariatie onder de studenten:

   • Anderstalige studenten krijgen de kans om hun eigen taal als waardevol te ervaren.
   • Anderstalige studenten mogen buiten de les en binnen de les, als de onderwijssituatie zich daartoe leent, hun eigen taal spreken.
   • In de mediatheek worden tweetalige boeken en boeken in de eigen taal opgenomen.

  We hebben een preventieve pedagogische aanpak met betrekking tot discriminatie, racisme, seksisme en pesten.

 • Bij de samenstelling van groepen gaan we bewust om met de groepssamenstelling (bvb. keuze voor homogene of heterogene groepen).
  --

  We gaan bewust om met de groepssamenstelling waarbij de sterktes van zowel homogene als heterogene groepen benut worden.

  Voor het geven van microlessen plaatsen we studenten uit verschillende groepen (bvb. op basis van verschillende vooropleiding, verschillende expertises,…) samen. Dit zorgt ervoor dat het leren van elkaar ten volle gestimuleerd wordt.

  Binnen de module psychopedagogische competentie opteren we voor een heterogene groepssamenstelling – studenten zonder onderwijservaring en studenten met onderwijservaring. Dit is verrijkend voor het leerproces van studenten.