Organisatorische voorwaarden invullen

De beleidsverantwoordelijken vullen de organisatorische voorwaarden in voor een effectieve diversiteitaanpak.

 • De beleidsverantwoordelijken houden rekening met de toegankelijkheid van de instelling voor diverse groepen (infrastructuur en aankleding lokalen).
  --

  We maken werk van aantrekkelijke en uitnodigende gebouwen voor studenten, ouders en mensen uit de buurt.

  We zorgen ervoor dat studenten en bezoekers gemakkelijk hun weg vinden.

  We hebben aandacht voor de toegankelijkheid van de gebouwen, campussen en studentenkamers voor studenten met een functiebeperking bvb. rolstoelgebruikers.

  We hebben aandacht voor de akoestiek en zichtbaarheid van het bord in lokalen.

  We besteden zorg aan een veelvormige aankleding en inrichting van de lokalen en de gebouwen.

  We kiezen voor lokalen die uitnodigen om interactief te werken.

  We voorzien ruimte voor studenten om te studeren en groepsopdrachten uit te werken.

 • De beleidsverantwoordelijken voorzien materiaal (lesmateriaal, software, screeningsmateriaal,...) dat een effectieve diversiteitsaanpak ondersteunt.
  --

  Ten aanzien van studenten

  We stellen digitaal studiemateriaal vlot ter beschikking van studenten.

  We screenen PR- en informatiemateriaal worden op diversiteit, taalgebruik en toegankelijkheid en passen waar nodig het materiaal aan.

  We voorzien computers op de campus.

  We zorgen voor een hertaling van de beroepsprofielen voor kandidaat-studenten. Op deze manier willen ze ertoe komen dat kandidaat-studenten een beter beeld krijgen op het lerarenberoep en meer doordacht kiezen voor het lerarenberoep.

  Ten aanzien van personeel

  We voorzien digitale middelen bvb. computer / beamer / … in elk leslokaal.

  We stellen screenings- en lesmaterialen ter beschikking van het personeel, Bvb.

  We hebben de inhouden van themaweken aangepast zodat diversiteit er meer tot zijn recht komt.

  We zorgen ervoor dat er in verschillende opleidingsonderdelen zaken in verband met diversiteit aan bod (bvb. diversiteitsvisie, krachtige leeromgevingen voor omgaan met diversiteit, juridisch kader,…) komen.

  We hebben een leerpad “diversiteit” ontwikkeld dat aan de lesgevers ter beschikking wordt gesteld met het oog op het versterken van de diversiteitscompetenties.

  Binnen een eerste nascholing hebben medewerkers een screeningtool diversiteit (voor cursussen) leren kennen. We zorgen ervoor dat de medewerkers de bestaande en toekomstige cursussen screenen op vlak van diversiteit.

  We hebben een module omgaan met diversiteit in de opleiding ingebouwd.

  We hebben leerlijnen diversiteit ontwikkeld.

  We schreven de competenties omgaan met diversiteit in in het curriculum.

  We hebben een digitale bibliotheek “diversiteit” die toegankelijk is voor alle lerarenopleiders.

  We voeren breed observeren wordt in in het eerste modeltraject van alle opleidingen. Breed evalueren wordt hier geleidelijk aan aan verbonden.

  We geven de diversiteitsweek een vaste plek in het curriculum.

 • De beleidsverantwoordelijken investeren middelen om met de diversiteit in de studentenpopulatie om te kunnen gaan (begeleiding ten aanzien van studenten).
  --

  Bij de start van het academiejaar, screenen we de studenten op vlak van taalvaardigheid, studievaardigheden en sociale vaardigheden. We houden rekening met de resultaten om te bepalen of de studenten in aanmerking komen voor extra ondersteuning.

  Bij de start van een opleidingsonderdeel kunnen studenten een examen afleggen om een vrijstelling te bekomen. Studenten die in hun vrije tijd bvb. veel muziek spelen krijgen op die manier een vrijstelling voor het vak “muziek”.

  We zorgen ervoor dat verschillende personeelsleden instaan voor de begeleiding van studenten uit doelgroepen.

  We hebben een zorgcoördinator die instaat voor de begeleiding van studenten uit kansengroepen / doelgroepen.

  Studenten kunnen, indien ze dit willen, gebruik maken van extra ondersteuning door het monitoraat.

  We hebben een aanbod inzake taalondersteuning.

  Studenten krijgen de mogelijkheid om individuele coachingstrajecten te volgen.

  We werken het opleidingsprogramma op zo’n manier uit dat studenten op eigen tempo een aangepast curriculum kunnen doorlopen.

  Studenten krijgen de mogelijkheid om zich te heroriënteren in de loop van het academiejaar zodat ze credits kunnen behalen zonder extra kosten.

  We schrijven bijzondere trajecten uit voor studenten die werken en studeren combineren.

  Studenten kunnen gebruik maken van afstandsleren.

  Studenten kunnen gebruik maken van zelfstudiepakketten.

  We stemmen informatiedagen af op de diversiteit van kandidaat-studenten.

  We voorzien een mogelijkheid tot aangepaste evaluatie voor studenten met een speciaal statuut (anderstaligen, studenten met dyslexie, topsporter,… ) Vb. spreiding examens, mondelinge i.p.v. schriftelijke examens, examens via pc i.p.v. een schriftelijk examen.

 • De beleidsverantwoordelijken voorzien middelen om het personeel te ondersteunen bij een effectieve diversiteitaanpak (aanstelling diversiteitscoördinator, organisatie werkgroepen,...).
  --

  We hebben een zorgsysteem. De zorgcoördinatoren zorgen ervoor dat alle betrokken lerarenopleiders de statuten van studenten doorkrijgen. Op deze manier krijgen lerarenopleiders zicht op de behoeften van bepaalde studenten, waardoor ze er ook rekening mee kunnen houden in hun lespraktijk.

  We geven een aantal personeelsleden een bepaalde tijdsinvestering binnen hun takenpakket om het diversiteitsbeleid vorm te geven.

  We hebben een diversiteitscoördinator.

  We hebben een werkgroep diversiteit.

  We hebben een aanspreekpunt voor studenten en personeel inzake diversiteit, de ondersteuning van studenten met specifieke noden en het aanvragen van bijzondere statuten en faciliteiten.

  We geven iemand de opdracht om materiaal te herwerken en / of te ontwikkelen om beter om te kunnen gaan met diversiteit.

  We hebben een digitaal studentvolgsysteem.

  We zetten in op projecten waar omgaan met diversiteit centraal staat.

  We voorzien vormingen inzake omgaan met diversiteit voor het onderwijzend personeel.

  We bieden lerarenopleiders de kans om in te stappen in een coachingstraject inzake omgaan met diversiteit.

  We voorzien mogelijkheden /  ruimte voor de lerarenopleiders om hun studenten op een minder schoolse manier te leren kennen bvb. organisatie kleinere groepen, voorzien projecten waar studenten andere competenties tonen, stimuleren “brede school”,…