Een interactieve en lerende organisatie uitbouwen

De beleidsverantwoordelijken bouwen de instelling uit als een interactieve en lerende organisatie.

 • De algemene werking en het lesgebeuren worden consequent opgevat als teamwerk, met een cultuur van wederzijdse ondersteuning en leren van elkaar.
  --

  Voorbeelden:

  We voorzien de tijd en infrastructuur voor lerarenopleiders om samen te werken.

  We stimuleren teamwerk bvb. door het spreiden van opdrachten over verschillende personen.

  In onze lerarenopleiding werken we meer en meer samen op een digitale manier. Zo gaan er nu en dan vergaderingen via skype / groove (microsoft) door. Hierdoor hoeven we ons niet altijd meer te verplaatsen.

  We voorzien op regelmatige basis uitwisselingsmomenten tussen pedagogen en vakdidactici. We kijken waar er mogelijke overlap is tussen de verschillende vakken en waar we elkaar kunnen aanvullen.

  We hebben een werkgroep diversiteit. Deze werkgroep staat in voor de ontwikkeling van het diversiteitsbeleid. Er wordt ervoor gezorgd dat verschillende afdelingen vertegenwoordigd zijn in de werkgroep. De werkgroep heeft als aandachtspunt de betrokkenheid van de eigen achterban te behouden, alsook het afstemmen van het diversiteitsbeleid eigen aan de lerarenopleiding op het diversiteitsbeleid van de gehele instelling.

  We sturen een vertegenwoordiger naar de instellingsoverkoepelende werkgroepen, o.a. diversiteitscel.

  Diegene / de werkgroep die bezig is met het diversiteitsbeleid in de lerarenopleiding, onderhoudt nauwe contacten met de diversiteitscoördinator op het niveau van de instelling.

  We maken een inventarisatie van waar er al impliciet aandacht wordt besteed aan omgaan met diversiteit en waar er knelpunten zijn.

  Als instelling voor de lerarenopleiding investeren we tijd in overlegmomenten; vakoverschrijdend samenwerken aan inhouden, leergebieden, methodieken of modules; teamteaching; …

  We bieden verschillende personen (studenten, lerarenopleiders, ouders, externe partners,…) inspraak bij de evaluatie van de werking van de instelling. De verschillende meningen worden bij elkaar afgetoetst waardoor er een breder beeld op de organisatie ontstaat.

  We evalueren op verschillende manieren. Naast de klassieke bevragingen van het eigen personeel, worden ook anderen bevraagd en dit volgens verschillende methodieken bvb. zelfevaluatie, peerevaluatie, verzamelen observaties, gebruik portfolio, intervisie,…

  Via de studentenenquête evalueren studenten de diversiteitscompetenties van de lerarenopleiders. De lerarenopleiders bespreken de resultaten met de studenten.

  We schrijven de samenwerking binnen de specifieke lerarenopleiding uit in een organogram: - teamoverleg (adviesorgaan departementshoofd) - vakgroep – lerende microteams – themawerkgroepen

  Duoteaching is een manier bij uitstek om samenwerking uit te dragen naar de aspirant-lesgevers in spe.

  We hebben het didactisch principe peer - teaching geïmplementeerd in de lerarenopleiding.

  Binnen de lerarenopleiding werken we met leergroepen van een vijftiental studenten. De leergroepen tellen als een opleidingsonderdeel en komen 4 à 5 keer samen in een academiejaar. Een vaste lerarenopleider begeleidt de leergroepen waardoor deze de kans krijgt om de groep studenten beter te leren kennen. Tijdens de leergroepen treden we vooral in gesprek met de studenten rondom een aantal thema’s bvb. de verschillen in onderwijsvisie.

 • Het personeelsbeleid is er op gericht de verschillende competenties van iedereen maximaal in te zetten en te benutten.
  --

  We zorgen ervoor dat projecten nooit gedragen worden door één individu, maar door een team van personen. Bij de samenstelling van het team houden we rekening met de competenties van de individuele teamleden, alsook met de te verwachten groepsdynamiek in het team.

  Binnen de eigen praktijk als lerarenopleider, directie of studentenbegeleider maken we voldoende gebruik van de kennis, ervaringen en vaardigheden van de verschillende teamleden. Dit houdt o.a. in dat iedereen op de hoogte is van de knowhow die lectoren, directie en studentenbegeleiders verwerven en verworven hebben.

  We werken met lerende microteams: Deze teams zijn gericht op samenwerking en ervaringsuitwisseling met het oog op de realisatie van het programma. Het zijn “lerende” microteams met een focus op onderwijskwaliteit en vernieuwing. Per module wordt een  microteam van twee tot drie lerarenopleiders gevormd. Bij de samenstelling van het microteam speelt de symbiose van complementaire profielen een doorslaggevende rol. Ook bij de aanwerving houden we rekening met de samenstelling van microteams.

  Bij de aanwerving van personeel letten we erop dat er mensen met verschillende voortrajecten / competenties worden aangeworven.

  We zorgen ervoor dat verschillende lerarenopleiders ook les geven in het tso/bso. Zij hebben dan zicht op de situatie binnen tso/bso wat goed van pas kan komen.

  Bij de verdeling van taken, houden we rekening met de draagkracht van de personeelsleden. Hoeveel kunnen we verwachten van onze lerarenopleiders?