Een diverse samenstelling nastreven

De beleidsverantwoordelijken streven naar een diverse samenstelling van alle geledingen in de instelling.

 • Bij de samenstelling van het personeelskorps is diversiteit een belangrijk criterium.
  --

  We hebben zicht op de diversiteit binnen het eigen personeelsbestand. Die diversiteit wordt benut op vergaderingen, voor de organisatie van studiedagen,… Verschillen tussen personeelsleden zijn immers een meerwaarde door de veelheid aan perspectieven op een bepaald thema, probleem,…

  We ondersteunen elke medewerker door het voorzien van competentiegerichte coaching.

  We bieden het personeel de mogelijkheid om thuis te werken. Op die manier werken we niet alleen aan het welbevinden / de betrokkenheid van het personeel, maar houden we ook rekening met de diversiteit van het personeel. Onder andere de af te leggen afstand (geografische diversiteit).

  We voorzien kinderopvang zodat personeelsleden met kinderen ook deel uit kunnen maken van het team.

  In de mate van het mogelijke organiseren we vergadermomenten op gezinsvriendelijke momenten.

 • Alle studenten zijn welkom. Dit wordt duidelijk gecommuniceerd, zowel intern als naar de buitenwereld toe.
  --

  Als opleiding staan wij open voor studenten uit verschillende groepen. Dit blijkt uit de instroom die we hebben. Zo merken we bvb. op dat er studenten uit verschillende minderheidsgroepen vertegenwoordigd zijn, de vooropleiding van studenten varieert, we meer en meer werkstudenten hebben en we studenten uit verschillende regio’s rekruteren.

  We leveren extra inspanningen om studenten uit verschillende doelgroepen (allochtone studenten, studenten met een functiebeperking, …) te rekruteren binnen onze opleiding.

  We hebben de opleidingsprogramma op zo’n manier uitgewerkt dat studenten op eigen tempo een aangepast curriculum kunnen doorlopen. De studenten worden op verschillende manieren hiervan op de hoogte gebracht. Bvb. via een brochure, de website, informatiedagen, contacten met de dienst studieadvies, …

  We houden in het programma rekening met religieuze feestdagen.

  Tijdens de opendeurdag organiseren we een contactmoment  waar kandidaat-studenten via een aantrekkelijke formule (kringgesprekken, videomateriaal) meer informatie kunnen bekomen over het lerarenberoep en de opleiding.

  We informeren kandidaat-studenten gericht over de mogelijkheid om een bijzonder statuut en de bijhorende faciliteiten aan te vragen.

   • Via een mail na inschrijving
   • Bij inschrijving
 • De instelling voert een actief antidiscriminatiebeleid.
  --

  We verwachten dat alle personeelsleden handelen volgens de antidiscriminatieverklaring.

  Iedereen is welkom om ons team te versterken. In vacatures verwijzen we naar de diversiteitsvisie.

  Vanuit ons taalbeleid krijgen lerarenopleiders de opdracht om positief in te spelen op de taalvariatie onder de studenten