Samenwerken

De beleidsverantwoordelijken werken met verschillende partners samen om

 • een divers aanbod stageplaatsen aan te bieden zodat studenten in verschillende situaties terechtkomen.
  --

  We voorzien alternatieve stages bvb. huiswerkbegeleiding waarbij studenten de kans krijgen om contacten te leggen met ouders en leerlingen in hun thuissituatie.

  In kader van diversiteit kunnen studenten voor hun stage kiezen uit een aantal lesgerelateerde activiteiten:

  • Een lessenreeks opstellen waarbij expliciet naar differentiatie wordt gezocht.
  • Op basis van observaties of analyse van toetsresultaten gericht interventies voor de leerlingen uitbouwen.
  • Huiswerkbegeleiding thuis
  • Meedraaien met de leerlingenbegeleiding op school.

  We hebben een divers aanbod van stagescholen:

  • Stagescholen met een goed uitgewerkt diversiteitsbeleid
  • Concentratiescholen
  • GOK-scholen
  • Methodescholen
  • Scholen buitengewoon onderwijs

  Op deze manier willen we studenten de kans bieden om kennis te maken met verschillende settings en doelgroepen.

  We hebben een structurele samenwerking met een secundaire school tso/bso met een hoge graad anderstaligen. Elke cursist met een diploma bachelor en masterdiploma legt verplicht een gedeelte van zijn praktijk af in deze school. We ondersteunen deze secundaire school in haar professionalisering en de uitbouw van haar infrastructuur.

  We hebben een structurele samenwerking met een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Elke cursist met een diploma secundair onderwijs legt verplicht een gedeelte van zijn praktijk af in het buitengewoon onderwijs. Op die manier werken we mee aan de bekendmaking van het buitengewoon onderwijs.

  We proberen stagescholen te sensibiliseren met betrekking tot omgaan met diversiteit.

 • het diversiteitsbeleid van de instelling te screenen en verder te ontwikkelen.
  --

  We verzamelen informatie om het eigen diversiteitsbeleid verder vorm te geven. We doen dit door het leggen van contacten met verschillende instellingen (associatie, andere lerarenopleidingen, instellingen die bezig zijn met diversiteit,…) en het doorpluizen van de informatie die deze instellingen aanleveren.

  We voorzien overlegmomenten met professionelen om het eigen diversiteitsbeleid onder de loep te nemen.

  We analyseren de eigen omgeving en doelgroepen die we aantrekken. We leggen hiervoor contacten met instellingen uit de buurt bvb. stedelijke integratiedienst.

  We nemen deel aan externe werkgroepen bvb. deelname aan VLOR commissie diversiteit, extern overlegplatform AUGent,… om de nieuwste ontwikkelingen op de voet te volgen, alsook om de eigen stem te laten horen.

  We hebben in kader van het diversiteitsbeleid geregeld contacten met studentenverenigingen.

  Bevindingen vanuit de screening van het diversiteitsbeleid koppelen we terug naar de studentenverenigingen met het oog op het formuleren van toekomstige acties.

  We bundelen onze krachten met andere lerarenopleidingen om onze diversiteitsvisie en diversiteitsbeleid vorm te geven.

  We ontwikkelen samen met andere lerarenopleidingen materiaal om onze lerarenopleiders te ondersteunen bij omgaan met diversiteit. Bvb. de ontwikkeling van een screeningsinstrument omgaan met diversiteit, bundeling van werkvormen die toegepast kunnen worden in de eigen lespraktijk,…

  Binnen de lerarenopleiding stellen we onszelf vragen omtrent differentiëren met grote groepen. Om hier een antwoord op te formuleren zetten we overlegmomenten op met andere lerarenopleidingen.

  We komen op regelmatige basis met andere lerarenopleidingen en middenveldorganisaties uit de wereld van gelijke kansen samen (5x) in kleine groepen om uit te klaren hoe een werking rond diversiteit kan opgezet en / of versterkt worden.

  Nu en dan gaan wij als team op excursie. Onlangs wierpen verschillende collega’s op zich moeilijk in te kunnen leven in de eigenheid  van een bso-leerling. We zijn dan met zijn allen een volledige dag naar zo’n school geweest.

 • ouders te betrekken bij het uitstippelen van het beleid.
  --

  We betrekken ouders en het sociale netwerk van de (kandidaat)student actief bij het studiekeuzeproces en de overgang naar het hoger onderwijs.

  We organiseren een informatiemoment voor ouders en het sociale netwerk van de studenten.

 • een brede leeromgeving te creëren.
  --

  We zetten studiekeuzebegeleiding op in samenwerking met secundaire scholen, CLB’s en middenveld.

  Studenten begeleiden leerlingen uit basis- en secundair onderwijs inzake:

  • Studiekeuzebegeleiding
  • Leren leren
  • Taalvaardigheid

  (competenties studenten versterken en positieve impact op schoolloopbaanontwikkeling kinderen / jongeren)

  Samen met scholen secundair onderwijs hebben we een draaiboek voor de competentie zelfstandig werken uitgewerkt.

  Samen met de dienst studieadvies en een aantal scholen secundair onderwijs ontwikkelen we didactisch materiaal met betrekking tot studiekeuze in het hoger onderwijs. De lerarencompetenties worden exemplarisch gebruikt om de leerlingen in de derde graad secundair onderwijs te laten nadenken over hun mogelijkheden, de verwachtingen vanuit hoger onderwijs en de kansen en belemmeringen voor doelgroepen om in te stappen in een opleiding hoger onderwijs.

  We bieden de kandidaat-studenten de mogelijkheid om deel te nemen aan een aantal lessen, gekoppeld aan een reflectie achteraf.

  We zetten een samenwerkingsverband met een aantal secundaire scholen op om de drempel voor leerlingen secundair onderwijs (in het bijzonder leerlingen uit doelgroepen) naar het hoger onderwijs te verlagen.

  We organiseren open lesdagen en proeflessen voor kandidaat-studenten.