Student als lid van de samenleving

Leren van elkaar

Leren van andermans visies, ervaringen en competenties

We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, op onszelf zowel als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren.

Subcompetenties

 • De student waardeert de deskundigheid van anderen en maakt er optimaal gebruik van.
 • De student vraagt anderen om advies of naar hun mening.
 • De student beantwoordt vragen van en geeft advies aan anderen.
 • De student aanvaardt feedback en gaat er constructief mee om.
 • De student geeft op een constructieve manier feedback.
 • De student stuurt het eigen referentiekader bij vanuit interactie met anderen.
 • De student past het eigen handelen / gedrag aan vanuit observatie van en discussie met anderen.

Dialoog en samenwerking

Kiezen voor dialoog en samenwerking

De dialoog is de gespreksvorm waarin diversiteit het best tot haar recht komt. Er wordt tijd uitgetrokken om naar elkaar te luisteren en op een evenwaardige manier tot uitwisseling van betekenissen te komen. Samenwerking is dan weer de handelwijze waarbij diversiteit als meerwaarde kan worden benut. Dat laatste loopt niet altijd van een leien dakje. Samenwerken in heterogene groepen kan soms tot conflicten leiden. Maar ook dat is een normaal gegeven waar we moeten leren mee omgaan.

Subcompetenties

 • De student is bereid om samen met anderen aan eenzelfde taak te werken.
 • De student geeft het eigen standpunt weer.
 • De student luistert actief.
 • De student stimuleert de inbreng van anderen.
 • De student reageert actief en opbouwend op ideeën en initiatieven van anderen.
 • De student is bereid om te onderhandelen en kan groepsbeslissingen aanvaarden om tot een gezamenlijk resultaat of oplossing te komen.

Flexibiliteit

Functioneren in verschillende contexten, steeds wisselende omstandigheden en nieuwe situaties

Kunnen functioneren in een complexe samenleving veronderstelt dat we vlot kunnen switchen tussen verschillende codes die worden gehanteerd, naargelang context, personen, situaties, culturen. Hier gaat een dynamisch proces aan vooraf van observeren, afwegen, uittesten wat wel en niet kan, onderhandelen en zich manifesteren of aanpassen zonder het eigen referentiekader te verloochenen.

Subcompetenties

 • De student is zich bewust van de codes die worden gehanteerd in verschillende contexten.
 • De student kan een goede inschatting maken van wat in bepaalde situaties wel of niet kan en stemt zijn gedrag daar op af.
 • De student kan vlot switchen tussen verschillende codes.
 • De student kan zich gemakkelijk aanpassen aan een nieuwe situatie (andere werkvormen, andere groepssamenstelling, rollenspel, verschillende leerkrachten,...).

Multiperspectiviteit

Gebeurtenissen, contexten en personen vanuit verschillende perspectieven bekijken

Aan elk verhaal zijn verschillende kanten. Maar we nemen dikwijls genoegen met één kant, één verklaring, één perspectief: “het eigen perspectief”. Omgaan met diversiteit houdt in dat men zich los kan maken van het eigen perspectief , via verschillende invalshoeken naar zaken kan kijken én zich kan inleven in het perspectief van degenen met wie men in interactie treedt.

Subcompetenties

 • De student is zich bewust van het eigen perspectief t.a.v. gebeurtenissen, contexten en personen.
 • De student kan verschillende perspectieven herkennen.
 • De student kan zich inleven in de situatie van iemand anders.
 • De student kan een onderwerp, een persoon vanuit verschillende invalshoeken bekijken.
 • De student onderkent en houdt rekening met de gevoelens, behoeften en meningen van anderen.
 • De student is nieuwsgierig naar en toont respect voor andermans mening en handelingen, ook als die niet overeenkomen met die van hemzelf.
 • De student stuurt het eigen referentiekader bij vanuit interactie met anderen.

Onbevooroordeeldheid en non-discriminatie

Vooroordelen en veralgemeningen waar mogelijk en wenselijk vermijden; zich bewust zijn en zich onthouden van elke vorm van discriminatie

Een stereotype bestaat voornamelijk uit gedeelde ideeën over een bepaalde groep mensen. Het is een geheel van eigenschappen die een groep mensen samenbrengt in termen van gedrag, gewoontes,… Iedereen heeft stereotypen nodig om de wereld rondom zich te structureren. Maar we hanteren niet altijd dezelfde stereotypen. We hebben niet altijd dezelfde referentiekaders. Wanneer we referentiekaders delen, is het mogelijk dat we ze anders gebruiken afhankelijk van de context.

Omgaan met diversiteit betekent dat we ons bewust worden van onze stereotypen en deze zeker niet laten uitmonden in vooroordelen (= oordelen die we over anderen vormen op basis van onze stereotypen, dus zonder hen echt te kennen). We gaan anderen beschouwen als individuen en hen onbevangen observeren in een specifieke context. Daarnaast hoeden we ons ervoor om anderen niet te discrimineren.

Subcompetenties

 • De student is zich bewust van zijn (eigen) vooroordelen.
 • De student is in staat te handelen los van de (eigen) vooroordelen.
 • De student herkent verschillende vormen van discriminatie.
 • De student onthoudt zich van racistische of seksistische uitspraken of handelingen.

Normaliteit

Diversiteit zien als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt

Diversiteit is alomtegenwoordig. Het is een basiskenmerk van een democratische samenleving. We kunnen en mogen op alle mogelijke manieren van elkaar verschillen. Dit houdt geen waardeoordeel in. Het gaat hier enkel om de vaststelling en principiële aanvaarding van een feitelijke situatie, die plezierig, boeiend en leerrijk kan zijn, maar evengoed verwarrend, vreemd of onaangenaam.

Subcompetenties

 • De student vindt het normaal dat er verschillen zijn tussen mensen (verschillende gezinsvormen, culturen, huidskleuren, huizen, …).
 • De student accepteert de ander, ook als die op het eerste zicht “anders” is.
Subscribe to RSS - Student als lid van de samenleving