Portfolio

 Doel:                     Zicht krijgen op de mate waarin de student diversiteit integreert in zijn manier van lesgeven.

 

Werkwijze:          

In kader van de stagemap wordt de student gevraagd om bewijsstukken te verzamelen over de mate waarin:

 • De student op zoek gaat naar vormen van diversiteit en hoe hij deze diversiteit benut voor het onderwijsleerproces.
 • De student variatie inbouwt in zijn didactische praktijk.
 • De inbreng van leerlingen uitdrukkelijk stimuleert.
 • De student differentieert.
 • Verschillende talenten en competenties aan bod laat komen.
 • De student ruimte en tijd vrijmaakt voor spontaan en informeel leren.
 • Op zoek gaat naar de link met binnen- en buitenschoolse leerervaringen met leerlingen.
 • De student zijn lesmateriaal aan een diversiteitstoets onderwerpt.
 • De student breed en billijk evalueert.

 

 Het is aangewezen om studenten voldoende informatie te geven over deze aspecten (al dan niet via een cursus, intervisie omtrent de thema’s, verwijzing naar andere vakken / lesinhouden,…).

 

Tips die je de studenten kan meegeven zijn de volgende:

 •  Denk buiten het traditionele kader: je kan je lesvoorbereidingen, evaluatiedocumenten,  lesmateriaal,… verzamelen, maar ook andere “bewijsstukken” zijn welkom.
 • Denk bvb. aan de weergave van reflectiegesprekken met je stagementor, de leerlingen zelf,…
 • Laat leerlingen een aantal deelaspecten evalueren aan de hand van een evaluatieformulier.
 • Neem videofragmenten op.
 • Neem foto’s van diverse lesactiviteiten.
 • Selecteer fragmenten uit gebruikte handboeken.
 • Geef weer welke evaluatievormen je gebruikte.
 • Ga voor elk bewijsstuk na:
  • De relevantie voor de te bewijzen competentie: "In welke mate bewijst dit dat ik de competentie bezit / verder ontwikkel?".
  • In welke mate is dit representatief voor je manier van werken?
 • Staar je niet blind op eventuele tekorten. Het gaat eerder om een reflectie over de mate waarin je diversiteit nu al integreert in je didactisch handelen en wat je in de toekomst nog meer zou kunnen doen.

 

 Variant:                Geef volgende richtvragen mee voor observatielessen:

 •  Hoe wordt diversiteit benut in het onderwijsleerproces?
 • Is er variatie in de didactische praktijk? In welke zin?
 • Stimuleert de leerkracht de inbreng van leerlingen? Hoe?
 • Hoe differentieert de leerkracht?
 • Komen verschillende talenten en competenties aan bod? Hoe zie je dat?
 • Wordt er ruimte en tijd vrijgemaakt voor spontaan en informeel leren?
 • Waar zie je linken met binnen- en buitenschoolse leerervaringen van leerlingen?
 • In welke mate is het gehanteerde lesmateriaal aangepast aan de diversiteit van de leerlingengroep? Hoe weerspiegelt het lesmateriaal de diversiteit in de samenleving?
 • Hoe evalueert de leerkracht?